ons team

met een passie voor hun vakgebied

hr ontwikkeling & consultancy

Annet Weidema
Annet Weidema
hr business consultant
Linkedin a.weidema@rvdb.nl
Christine Slootweg
Christine Slootweg
trainer en teamcoach
Linkedin c.slootweg@rvdb.nl
Erik Hornman
Erik Hornman
individuele coaching, teamcoaching; hrm en organisatie ontwikkeling
Linkedin e.hornman@rvdb.nl
Eveline Marcus
Eveline Marcus
coach, consultant
Linkedin e.marcus@rvdb.nl
Isabelle Schmeets
Isabelle Schmeets
coaching, counseling, supervisie, intervisie
Linkedin i.schmeets@rvdb.nl
Katja van Honschooten
Katja van Honschooten
creative development & community coordinator
Linkedin k.vanhonschooten@rvdb.nl
Maarten de Haas
Maarten de Haas
senior consultant
Linkedin m.dehaas@rvdb.nl
Majella Schmeink
Majella Schmeink
senior legal consultant
Linkedin m.schmeink@rvdb.nl
Manouk Piël
Manouk Piël
hr business consultant
Linkedin m.piel@rvdb.nl
Marianne Verhagen
Marianne Verhagen
MfNregister mediator
Linkedin m.verhagen@rvdb.nl
Meike Karsten
Meike Karsten
hr talent development, coaching & (co)training
Linkedin m.karsten@rvdb.nl
Monique Schipper
Monique Schipper
senior hr business consultant
Linkedin m.schipper@rvdb.nl
René Huurdeman
René Huurdeman
trainer en teamcoach
Linkedin r.huurdeman@rvdb.nl
Ruud Versteeg
Ruud Versteeg
hr business consultant
Linkedin r.versteeg@rvdb.nl
Thijs Offermans
Thijs Offermans
senior hr business consultant
Linkedin t.offermans@rvdb.nl